Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ONZE MISSIE

Onze missie is om van jouw verhuizing een feestje te maken. Om onze missie te bereiken, hanteren wij de volgende normen en waarden:

• Jij bent belangrijk voor ons. Als er iets is waar wij jou mee kunnen helpen, laat het ons dan vooral weten via de chat, mail of social media.

• Wij streven ernaar om alle producten en diensten aan te bieden die u nodig heeft vanaf de verbouwing van jouw huis, de verhuizing en alles daaropvolgend.

• Wij luisteren naar jou: ons platform is het product van jouw voorkeuren en keuzes tijdens het gebruik van onze service.

• Wij beloven jou een informatieve, gebruiksvriendelijke website die de beste prijs/kwaliteit garandeert.

• Je betaalt altijd direct bij de Dienstverlener.

2. DEFINITIES

“Dienstverlener” betekent degene die producten of services via het leasytime platform aanbieden.

“Gebruiker” betekent degene die producten of services van de Dienstverlener afnemen.

“leasytime”, “wij”, “we”, “ons” of “onze” betekent leasytime B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Koningin Wilhelminaplein 4, 1062HK Amsterdam, KvK-nummer 75207419.

3. LEASYTIME

Het gebruik van leasytime is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens leasytime. Zie artikel 7 voor meer informatie

3.1 Wat is leasytime?

leasytime is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om diensten van Dienstverleners af te nemen via de Dienstverleners die op leasytime te vinden zijn. leasytime treedt daarin enkel op als tussenpersoon.

3.2 Real time beschikbaarheid

leasytime biedt de Gebruiker de mogelijkheid om van de service van de Dienstverlener gebruik te maken op het moment dat het de Gebruiker uitkomt.

3.3 Promoties

De Gebruiker kan enkel en alleen genieten van promoties die worden aangeboden door de Dienstverleners van leasytime. De geldigheidsvoorwaarden van die promoties worden vermeld op de website van leasytime. De Gebruiker dient de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren voorafgaand aan de reservering. Indien de Gebruiker niet voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden kan de gebruiker geen gebruik maken van de promotie.

3.4 Gratis voor Gebruikers De door leasytime aangeboden diensten, bestaande uit het faciliteren van het leasytime platform, zijn gratis voor de Gebruiker tenzij expliciet anders aangegeven.

4. PRIVACY EN COOKIES

Wij respecteren jouw privacy. Lees onze privacy voorwaarden en cookiesbeleid op onze website.

5. GEBRUIKER

5.1 Toelatingsvoorwaarden

Het gebruik van leasytime is onderhevig aan slechts twee voorwaarden: als Gebruiker ben jij (i) juridisch bevoegd om verplichtingen aan te gaan, en (ii) jij handelt redelijk en billijk.

5.2 Account openen

Door een account te openen, aanvaard de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. De logingegevens van een Gebruiker zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden door de Gebruiker zelf of op verzoek van de Gebruiker door leasytime.

5.3 Account verwijderen

Gebruikers kunnen hun account ten alle tijden verwijderen. De Gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met leasytime via support@leasytime.com

5.4 Verplichtingen

Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat zij een product of service ten alle tijden afnemen, tenzij de reservering voorafgaand is geannuleerd conform de door leasytime en de Dienstverlener opgestelde voorwaarden. Verder gaan Gebruikersgaan akkoord om afstand te doen van de volgende verbonden handelingen:

• niet redelijk en billijk te handelen, hieronder valt, maar is niet beperkt tot: o een product of service niet af te nemen zonder voorafgaande annulering;

o een review plaatsen met discriminatoire opmerkingen, godslastering, bedreigingen, geweld, illegale activiteiten te stimuleren, websites e-mails en adressen, telefoonnummers en creditcardgegevens en politiek gevoelige opmerkingen.

o leasytime te gebruiken voor illegale, onwettelijke of andere sociaal niet geaccepteerde doeleinden;

o gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of een ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van leasytime te controleren, overnemen of te kopiëren;

o Software, informatie, producten of diensten van leasytime te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, tonen, verzenden, vergunnen, beschikbaar maken of er afgeleide werken van te maken.

o Geheel of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw verdelen of opnieuw produceren van de inhoud van leasytime, zonder voorafgaande toestemming van leasytime.

6. ALLES IN HET KADER VAN EEN RESERVERING

6.1 Betaling

Door het maken van een reservering via het leasytime platform bij de Dienstverlener, verplicht de Gebruiker de door hem af te nemen dienst te betalen conform de door de Dienstverlener opgestelde algemene voorwaarden. Het verschilt per dienst of de betaling vooraf, of achteraf plaatsvindt.

6.2 Annulering en no-show

Door het maken van een reservering via het leasytime platform bij de Dienstverlener, gaat de Gebruiker akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden van de Dienstverlener, en alle aanvullende voorwaarden van de Dienstverlener die van toepassing kunnen zijn op de te verlenen dienst.

6.3 Algemene voorwaarden Dienstverlener

De algemene voorwaarden van de Dienstverlener zijn beschikbaar op het leasytime platform en op de informatiepagina’s van de Dienstverlener, tijdens het reserveringsproces.

6.4 Minimum algemene voorwaarden

Wij snappen dat de Gebruiker over het algemeen geen zin heeft om de algemene voorwaarden van de Dienstverleners te vergelijken. Om het iedereen gemakkelijk te maken, hebben wij een aantal minimum voorwaarden opgesteld die ten alle tijden gelden. Alleen algemene voorwaarden van de Dienstverlener die strenger zijn dan de Minimum Algemene Voorwaarden, gaan voor op de Minimum Algemene Voorwaarde.

6.4.1. Periode en verplichtingen

De dienst vangt aan op de door de Gebruiker via het leasytime platform gekozen datum en tijd en eindigt eveneens op de door de Gebruiker gekozen datum en tijd. Gebruiker en Dienstverlener kunnen in onderling overleg van de gekozen datums en tijden afwijken. In geval van de huur van een product, dient de Gebruiker et huurobject / de huurobjecten op te halen op de locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en terug te brengen op de locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen. Indien de Gebruiker het huurobject / de huurobjecten niet op de juiste locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen ophaalt, wordt de huurovereenkomst ontbonden. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk, tenzij de Gebruiker uiterlijk 24 uur voor aanvang van de huurtermijn schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst te ontbinden. Indien de Gebruiker het huurobject / de huurobjecten niet op de juiste locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen terugbrengt, verbeurd de Gebruiker een boete van €20,- per dag, met een maximum van €500. Het spreekt voor zich dat de Gebruiker het gehuurde product terugbrengt in dezelfde staat als waarin de Gebruiker het product heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, schoon en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. (e.e.a. behoudens normale slijtage). Extra kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de Gebruiker. Tevens spreekt het voor zich dat de Gebruiker -behoudens toestemming van de Dienstverlener- geen veranderingen mag aanbrengen aan het gehuurde product.

6.4.2. Aansprakelijkheid

In geval van huur is de Gebruiker verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende kosten. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Gebruiker als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Dienstverlener. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Dienstverlener verhaald worden. Gebruiker dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren. Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Dienstverlener, dan wel van personen die door de Dienstverlener worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan Dienstverleners kant.

7. DISCLAIMER (aansprakelijkheid)

leasytime aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Dienstverlener. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Dienstverlener, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. leasytime kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Dienstverlener. Om uw reservering naar behoren te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoonnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren). Iedere eis jegens of klacht gericht tegen leasytime of met betrekking tot de verleende dienst dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service (bijv. uitcheckdatum). Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.

8. DIENSTVERLENER

8.1 Vrijwaring leasytime

De Dienstverlener geeft leasytime een volledige en onverkorte vrijwaring voor enige schade die ontstaat door het handelen (inclusief nalaten te handelen) door de Dienstverlener.

8.2 Goed Dienstverlener

De Dienstverlener zal handelen als een goed Dienstverlener zoals in het maatschappelijk verkeer wordt verstaan.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

Direct huren
LeasyTime B.V.
Turbinestraat 6, 1014AV, Amsterdam